Prepravný poriadok

Prepravný poriadok – MIMORIADNE VLAKY

Europe Night Trains Slovakia s.r.o.

www.ent-rail.com

Prepravný poriadok platný od 1.1.2023

Vysvetlenie skratiek a pojmov

PP ENT MV – Prepravný poriadok Europe Night Trains Slovakia, s.r.o pre mimoriadne vlaky.

ENT – Europe Night Trains Slovakia, s.r.o.

Dopravca – Europe Night Trains Slovakia, s.r.o.

Cestovný doklad – cestovný lístok, preukaz alebo iný doklad, na ktorého podklade sa môže uskutočniť preprava osôb a ich batožín v súlade s prepravným poriadkom a tarifou.

Prepravná zmluva – zmluva uzavretá medzi dopravcom a právnickou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sa preprava uskutočňuje.

Cestovné – cena za prepravu osoby určená tarifou.

Cestujúci – osoba, ktorú musí dopravca prepraviť v súlade s prepravným poriadkom a tarifou.

Miestenka – doklad oprávňujúci cestujúceho na obsadenie príslušného miesta v dopravnom prostriedku určitého spoja.

ŤZP – ťažko zdravotné postihnutá osoba

Úvod

PP ENT MV upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu, zvieratá a veci v mimoriadnych vnútroštátnych a medzinárodných vlakoch podľa zákona č. 514/2009 Z. z.. o doprave na dráhach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.

Druh poskytovaných služieb

Poskytovanie dopravných služieb v oblasti mimoriadnej osobnej železničnej dopravy, preprava cestujúcich z nástupnej do cieľovej stanice vozňami rôznych tried. Ubytovanie cestujúcich v ležadlových a lôžkových vozňoch. Poskytovanie gastronomických služieb v reštauračných vozňoch. 

Rozsah prepravnej povinnosti

Preprava cestujúcich v mimoriadnych vlakoch vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave.

Podmienky uzavretia prepravnej zmluvy

Oprávnenie na prepravu je cestujúci povinný získať ešte pred nastúpením do vlaku kúpou cestovného lístka cez internet na stránke www.ent-rail.com. Prepravná zmluva je uzatvorená nástupom cestujúceho do vlaku s platným cestovným dokladom. Prepravná zmluva môže byť uzatvorená jedným cestovným dokladom pre jednu alebo viac osôb.

Rezervácia a predaj prepravných dokladov je možný iba prostredníctvom rezervačného systému na stránke www.ent-rail.com.

Prepravný doklad je platný iba na konkrétny mimoriadny vlak. Cestujúci je povinný sa pri nástupe do vlaku preukázať platným cestovným dokladom poverenej a označenej osobe dopravcu. Dopravca je oprávnený v prípade potreby kedykoľvek počas trvania prepravnej zmluvy požiadať cestujúceho o preukázanie sa platným cestovným dokladom. 

V prípade straty cestovného dokladu bude cestujúcemu vydaný náhradný cestovný doklad, spoplatnený v zmysle zverejneného sadzobníka dopravcu.

Práva a povinnosti cestujúcich

Cestujúci má právo byť prepravený podľa zverejneného cestovného poriadku mimoriadneho vlaku. 

Cestujúci má rezervované miesto na sedenie/spanie z nástupnej stanice do cieľovej stanice podľa zakúpeného cestovného dokladu.

Za nevyužitý alebo čiastočne využitý cestovný lístok cestujúcemu nevzniká nárok na vrátenie cestovného, pokiaľ nie je dopravcom určené inak.

 • Cestujúci má právo na využitie gastronomických služieb v zmysle uzatvorenej prepravnej zmluvy. 
 • Cestujúci má právo obsadiť iba toľko miest, na ktoré si zakúpil cestovný doklad.
 • Cestujúci je povinný sa pri nástupe preukázať platným cestovným dokladom poverenej a označenej osobe dopravcu.
 • Cestujúci je povinný, aby do vlaku nastúpil včas (aspoň 5 minút pred ohláseným odchodom vlaku) na stanovených miestach počas celej doby trvania prepravnej zmluvy. 
 • Cestujúci je povinný vystúpiť z vlaku v určených staniciach, pokiaľ je stanovené prerušenie jazdy a vystúpiť z vlaku po príchode do cieľovej stanice. 
 • Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, dodržoval zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch vlaku, v prípade porušenia zákazu je povinný zaplatiť pokutu v zmysle zverejneného sadzobníka dopravcu.
 • V prípade opakovaného porušovania zákazu je dopravca oprávnený vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného. 

Do vlaku nesmú mať prístup alebo môžu byť z prepravy vylúčené osoby pod vplyvom alkoholu, omamných a toxických látok a osoby, ktoré pre mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu, ktoré nedbajú na zákonné predpisy alebo príkazy a pokyny, dávané im označenými oprávnenými zamestnancami dopravcu v záujme, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich počas prepravy, ako aj osoby, ktoré by pre zdravotné problémy alebo z iných príčin mohli vážne ohroziť zdravie a bezpečnosť ostatných cestujúcich.

Cestujúci je povinný dodržiavať nočný kľud vo všetkých vozňoch s výnimkou spoločenského a reštauračného vozňa počas prevádzkovej doby týchto vozňov. Trvanie nočného kľudu je uvedené v propozíciách daného mimoriadneho vlaku.

Práva a povinnosti zdravotne postihnutých cestujúcich

Dopravca si vyhradzuje právo neprepraviť imobilného cestujúceho, pokiaľ vlak nemá vybavenie na prepravu imobilného cestujúceho. V prípade, ak bude umožnená preprava imobilného cestujúceho je povinný sa dostaviť so sprevádzajúcou osobou najmenej 30 minút pred ohláseným odchodom vlaku.

Podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, živých zvierat a motorových vozidiel

 • Preprava príručnej batožiny je bezplatná. Preprava batožiny, ktorá nespĺňa podmienky príručnej batožiny je možná a to za predpokladu, že svojimi rozmermi a umiestnením nijako neobmedzuje iného cestujúceho ani personál vlaku a cestujúci ňou neobsadzuje ďalšie miesta na sedenie, ak na ne nemá platný cestovný doklad. 
 • Preprava bicyklov je možná iba vo vozňoch na to určených za poplatok uvedený v sadzobníku, v prípade vlaku bez vozňa na prepravu bicyklov je takáto preprava zakázaná. 
 • Preprava živých zvierat je zakázaná s výnimkou psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím. 
 • Preprava motorových vozidiel nie je povolená, pokiaľ nie je dopravcom určené inak.

Podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom

Preprava psa so špeciálnym výcvikom, je možná iba ako sprievod cestujúceho s ŤZP, po odsúhlasení dopravcom.

Práva a povinnosti dopravcu

Dopravca má právo odmietnuť, prípadne vylúčiť z prepravy osobu, ktorá sa na výzvu poverenej a označenej osobe dopravcu nepreukáže platným cestovným dokladom. 

Dopravca má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného pokiaľ porušuje zákazy a nedodržuje podmienky uvedené v povinnostiach cestujúcich. 

Uzatvorením prepravnej zmluvy je dopravca povinný prepraviť cestujúceho, prípadne aj jeho batožinu, podľa cestovného dokladu.

Dopravca je povinný zabezpečiť cestujúcemu rezervované miesto na sedenie/spanie z nástupnej stanice do cieľovej stanice podľa zakúpeného cestovného dokladu.

Dopravca je povinný zabezpečiť gastronomické služby v zmysle uzatvorenej prepravnej zmluvy.

Reklamačný poriadok

Cestujúci si nárok na odškodnenie a reklamáciu uplatňuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 6 mesiacov po ukončení cesty, vypíše písomný formulár, ktorý je na stiahnutie na stránke www.ent-rail.com. V žiadosti uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresu, dôvod reklamácie a priloží originály dokladov, ktorých sa žiadosť týka. Žiadosť bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej prijatia.

Tarifa

Tarifa cestovného je určená samostatne pre každý mimoriadny vlak.

Sadzobník pokút, prirážok a príplatkov

 • Pokuta za nedodržanie zákazu fajčenia vo vlaku:                                     50 EUR
 • Pokuta za nedodržiavanie nočného kľudu:                                                10 EUR
 • Pokuta za zmeškanie vlaku spôsobného vinou cestujúceho:                  20 EUR /  minúta zmeškania
 • Pokuta za znečistenie alebo poškodenie vozňa:                                        50 EUR
 • Pokuta za vyhadzovanie fliaš a iných odpadkov z vlaku:                          50 EUR
 • Prirážka za vydanie náhradného cestovného dokladu v prípade straty:         5 EUR
 • Príplatok za prepravu bicykla:                                                                10 EUR

Prepravný poriadok nadobúda platnosť od 1.1.2023.

Prepravný poriadok - ENT Logo

Firemné údaje

Europe Night Trains Slovakia s.r.o.

Gogolova 1855/23A

914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 53367731

DIČ: 2121369393