Všeobecné obchodné podmienky a reklamácia

Všeobecné obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, cestujúceho) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.40/1964Zb.Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou predávajúci, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje obchodné a dodacie podmienky vyhlásené predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

Predávajúci, ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a prostredníctvom e-shopu.

1. Informácie o službách, vrátane uvedenia ceny, informácii o službách v rámci ceny sú uvedené pri jednotlivom výbere v e-shope. Ceny služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov.

2. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné kombinovať s inými zľavami, zľavu je potrebné si uplatniť pri nákupe v e-shope.

3. Predmetom objednávky môžu byť len služby ponúkané v e-shope na webe. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si prostredníctvom nákupného košíka vyberie službu, podľa jednotlivých pokynov zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, spôsob platby a odošle objednávku. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky. V prípade, že predávajúci niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže splniť, kupujúceho bezodkladne kontaktuje.

4. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku bezplatne elektronickou správou alebo telefonátom predávajúcemu, pokiaľ mu nebolo doručené oznámenie o prijatí objednávky.

Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o objednávke (číslo objednávky, dátum a čas objednania služby, meno a priezvisko kupujúceho a pod.). Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebude poskytnuté tretej osobe. V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o službe:

z dôvodu vypredania kapacity služby,

alebo z dôvodu vyššej moci

Ak predávajúci odmietne objednávku alebo odstúpi od zmluvy o kúpe služby, je povinný o tejto skutočnosti informovať bezodkladne spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

6. Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky.

7. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov/náklady na internetové pripojenie, náklady na telefón/hradí kupujúci sám.

8. V súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku: Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. 

9. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

11.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

12. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou na adresu: Europe Night Trains Slovakia s.r.o. Gogolova 1855/23A, 914 51 Trenčianske Teplice, telefonicky +421 903 700 602 alebo elektronicky na e-mail info@ent-rail.com

13. Uplatnenie nároku na odškodnenie a reklamáciu:

Cestujúci má právo uplatniť si nárok na odškodnenie a reklamáciu bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do 6 mesiacov po ukončení cesty.

Cestujúci vyplní písomný formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie: ———–

Žiadosti budú spracované najneskôr do 30 dní od ich prijatia. Cestujúci bude oboznámený s výsledkom spracovania svojej žiadosti telefonicky alebo e-mailom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky predstavujú záväzný rámec pre nákup služieb od spoločnosti Europe Night Trains Slovakia s.r.o. Kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť pred vykonaním nákupu a nákupom súhlasí všeobecnými obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1. 3. 2024.

Reklamačný formulár na stiahnutie: